Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom stránky www.olivovnik.sk je spoločnosť JACOBS LIGHT COMMUNICATION s.r.o., Sklabinská 16, 831 06 Bratislava. IČO: 35885211, IČ DPH: SK2021834298. Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro. - vložka č. 31656/B
Zodpovedná osoba: Marcel Novosad – konateľ Ďalej len prevádzkovateľ.
Doručovateľom sa myslí  kuriérska alebo prepravná spoločnosť. Obvykle GLS Slovakia, UPS, GEIS,  prípadne iné.

1. Spôsob objednávania tovaru
Zákazník si tovar vyberá slobodne a dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia z virtuálnej ponuky, ktorá je zobrazená na stránke www.olivovnik.sk.

K dispozícii sú nasledovné možnosti objednania.
1/ On-line cez webové prostredie a elektronický nákupný košík.
2/ Emailom na adrese olivovnik(at)olivovnik.sk
Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy. K jej uzavretiu sa vyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. Po odoslaní objednávky vám automatickým emailom potvrdíme jej prijatie.

2. Povinnosti predávajúceho
Predávajúci nesie zodpovednosť za nasledovné:
Druh, množstvo tovaru, za uvedenú maloobchodnú cenu a za platobné podmienky, ktoré platia v momente odoslania objednávky.
Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:
Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
Poškodenie zásielky zavinené poštou/kuriérom.
Obsahovú náplň knihy / média / produktu / tovaru. Jeho zloženie, použitie, úžitok, obsah.
Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

3. Povinnosti kupujúceho
Kupujúci sa zaväzuje:
Prevziať tovar na pošte, alebo od kuriéra.
Objednaný tovar pri prevzatí, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek vád bezodkladne informovať predávajúceho a doručovateľa.
Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody s balením, doručením a administráciou vo výške 15 EUR pre SR a 30 Eur pre EU+ svet. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru podľa platného cenníka doručovateľa.

4. Cena za tovar
Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.
Dokladom o predaji je faktúra, resp. pokladničný doklad, ktorá/ý je pripojená/ý ku každej zásielke, a slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru bude pripočítané poštovné a balné. Cena je vždy potvrdená pri upresnení objednávky e-mailom. Pri preberaní tovaru obdržíte doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci e-mailom najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru, v prípade, ako ho zásielka neobsahuje.

5. Dodacie podmienky
Objednávky vybavujeme priebežne tak, ako prichádzajú. Každú objednávku vybavujeme jednorázovo, to znamená, že ak niektorú položku z objednaných nemáme, pošleme len ostatné objednané položky (na čo vás vopred upozorníme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu, prípadne formou SMS - preto je dôležité v objednávkovom formulári vypísať vždy e-mailovú adresu, aj telefónne číslo), ktoré máme a k chýbajúcim sa už nevraciame - len v prípade, že nám neskôr pošlete ďalšiu objednávku na tieto knihy, alebo ak sa dohodne inak. V prípade, že sa rozhodnete nejaký tovar doobjednať, urobte tak do 24 hodín od zaslania vašej predchádzajúcej objednávky. Doobjednaný tovar vám potom zašleme naraz s prvou objednávkou. Objednaný tovar zasielame poštou alebo kuriérom. Pri objednávkach do zahraničia si vopred dohodneme podmienky aj spôsob dodania a platby.
Pokiaľ si zákazník nestihol alebo nemohol zásielku prebrať v stanovenom termíne a informuje nás o tomto vopred alebo po zaslaní našej výzvy, zásielku na jeho požiadanie pošleme znova, avšak spolu so vzniknutými prepravnými nákladmi.

6. Termín dodania
Dodacia lehota sa pohybuje od 2 do 30 pracovných dní od prijatia objednávky. Tovar, ktorý máme na sklade, expedujeme do 48 hodín v pracovných dňoch, alebo každú nasledujúcu sobotu po dni objednania. O každej prípadnej zmene dodacej doby vás budeme informovať pri potvrdení vašej objednávky. O skutočnosti, že objednávka bola vybavená a odoslaná, informujeme zákazníka emailom. Ak zistíme, že tovar, ktorý ste si objednali, sa medzičasom vypredal, alebo bol z akýchkoľvek dôvodov stiahnutý z predaja, budeme vás o tom neodkladne informovať prostredníctvom kontaktu, uvedeného v objednávke.

7. Platby za tovar
1/ Dobierkou v hotovosti kuriérovi GLS, UPS, Geis
2/ Prevodom na účet v ČSOB banke na základe príkazu na úhradu cez internetbanking, alebo osobne na pobočke.
8. Poštovné a balné
Uvedené ceny poštovného a balného platia pre Slovenskú republiku. Nájdete ich v košíku pri realizovaní objednávky. Pri objednávke zo zahraničia poštovné vypočítame individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame a o jeho výške vás budeme informovať.

10. Zrušenie objednávky
Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.

11. Vrátenie tovaru bez udania dôvodu
Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade kníh je táto lehota 7 dní podľa zákona. Knihy balené v ochrannej fólii sa musia vrátiť nevybalené. Ak sa tak rozhodne, kontaktuje predávajúceho a zašle mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar zašle spolu s dokladom o kúpe späť na našu adresu. Pri vrátení zasielajte prosím tovar nepoškodený vrátane dokumentácie, príslušenstva a podobne. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.

12. Reklamácie
Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté poškodené zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom, alebo telefonicky. V takomto prípade vám pošleme novú zásielku. Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru na doručenie Slovenskej pošte.

Reklamácia sa vzťahuje na:
Preukázateľné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania (napr. chýbajúce strany, texty, nesprávne číslovanie kapitol, opakujúci sa text a pod.) Iné vady na tovare, ktoré zahŕňa Zákon o ochrane spotrebiteľa.

Reklamácia sa nevzťahuje na:
Chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru, výber tovaru zákazníkom - ak zákazník po prevzatí zásielky zistí, že identický tovar už má alebo tovar nezodpovedá jeho predstavám.

Postup pri reklamácii
Aby sme mohli Vašu reklamáciu akceptovať, dodržte prosím nasledujúce pravidlá:
Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak pri prevzatí tovaru zistíte chyby, oznámte nám to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
V prípade, že zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Rovnako nás informujte v prípade, že zistíte výrobné chyby.
Reklamovaný tovar zašlite na našu adresu spolu s kópiou daňového dokladu a kópiu ústrižku od doručovateľa.

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 30 dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Oprávnenene reklamovaný tovar vám vymeníme za rovnaký, alebo iný, ktorý si vyberiete, alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
Reklamácia poškodeného tovaru v prípade dodania poštou, alebo kuriérskou spoločnosťou.
Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra/pošty a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Reklamáciu za prípadné poškodenie tovaru vinou pošty alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovacieho pracovníka. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez výhrad potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby/pošty, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

13. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov
Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 18/2018 Z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. A taktiež na základe NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 .Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú (2 roky od dodania objednávky). Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou(e-mail, listová zásielka...). Prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje, že neposkytne osobné údaje tretej strane s výnimkou nevyhnutnou pre zasielanie objednaného tovaru nasledovne. Kontaktné údaje pre doručenie: meno, priezvisko, úplná adresa a v prípade kuriérnej prepravy aj mobil budú poskytnuté prepravcom. V obvyklom prípade je to  General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (GLS)., UPS, GEIS špedícia, 
Vyhradzujeme si právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v informačných systémoch. My sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime. Pred nakupovaním v obchode je potrebné zaregistrovať sa. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás: • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre) • Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami) • voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná) • voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami) • ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie) Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri spoločnosti webtec s.r.o., aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do sekcie login. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude deaktivované. V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli). Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.olivovnik.sk, si môžete svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť v časti môj účet – zmena osobných údajov. Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou tretích strán, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to kuriérska spoločnosť GLS SLOVAKIA s.r.o. , UPS Slovensko, GEIS, (adresa na dodanie), orgánom činným v trestom konaní, spoločnosť webtec s.r.o. - správca servera a účtovná kancelária JT AGENCY s.r.o. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime na serveroch pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Kupujúci na základe uzatvorenej zmluvy podľa zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov poskytuje osobné údaje na spracúvanie uvedené v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim a trvania zákonnej záruky na tovar spravidla 2 roky. Newsletter : Prevádzkovateľ e-shopu nebude zasielať svojim zákazníkom emailový newsletter. Prostredníctvom neho nebude informovať o zľavách, novom tovare a rôznych iných novinkách. Všetky súhlasné a aj nesúhlasné rozhodnutia v súvislosti zo zasielaním emailových oznamov do dňa: 24.05.2018 sme odstránili z našej webovej databázy. 14. Záverečné prehlásenie
V prípade, že nie ste spokojní s touto webovou stránkou, jediným vašim opravným prostriedkom je možnosť prerušiť jej používanie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré utrpíte v dôsledku používania, úpravy, doloženia, kopírovania, distribuovania alebo sťahovania materiálov alebo používania či nemožnosti používať túto webovú stránku. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne nepriame, trestné, mimoriadne, náhodné ani následné škody (najmä stratu zákazky, výnosov, zisku, používania, údajov alebo iných ekonomických výhod, poškodenie zdravia, ), vyplývajúce z používania tovaru alebo z realizácie informácií, dostupných na tejto webovej stránke alebo v súvislosti s nimi, a to i v prípade, keby bol prevádzkovateľ vopred poučený o možnosti vzniku takejto škody.
Aktualizovať si svoje osobné údaje môže registrovaný objednávateľ priamo na web stránke internetového obchodu po prihlásení.
Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.olivovnik.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 20.04.2020.