Reklamácie

Reklamácie
Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté poškodené zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom, alebo telefonicky. V takomto prípade vám pošleme novú zásielku. Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru na doručenie Slovenskej pošte.

Reklamácia sa vzťahuje na:
Preukázateľné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania (napr. chýbajúce strany, texty, nesprávne číslovanie kapitol, opakujúci sa text a pod.) Iné vady na tovare, ktoré zahŕňa Zákon o ochrane spotrebiteľa.

Reklamácia sa nevzťahuje na:
Chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru, výber tovaru zákazníkom – ak zákazník po prevzatí zásielky zistí, že identický tovar už má alebo tovar nezodpovedá jeho predstavám.

Postup pri reklamácii
Aby sme mohli Vašu reklamáciu akceptovať, dodržte prosím nasledujúce pravidlá:
Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak pri prevzatí tovaru zistíte chyby, oznámte nám to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
V prípade, že zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Rovnako nás informujte v prípade, že zistíte výrobné chyby. 
Reklamovaný tovar zašlite na našu adresu spolu s kópiou daňového dokladu a kópiu ústrižku od doručovateľa.

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 30  dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Oprávnenene reklamovaný tovar vám vymeníme za rovnaký, alebo iný, ktorý si vyberiete, alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
Reklamácia poškodeného tovaru v prípade dodania poštou, alebo kuriérskou spoločnosťou.
Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuri­éra/pošty a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Reklamáciu za prípadné poškodenie tovaru vinou pošty alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovacieho pracovníka. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez výhrad potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby/pošty, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.